MODAFINIL Lepszy Niż Amfetamina? Działanie I Skutki Uboczne Modafinilu

0 votes
asked Dec 3 by NicholeMazza (120 points)
Modafinil to lek trudnodostępny na polskim rynku. W dwóch pozostałych badaniach (516 pacjentów) oceniano wpływ Xyremu na nadmierną senność w ciągu dnia oraz inne objawy narkolepsji, w monoterapii lub w terapii łączonej z modafinilem przyjmowanym w stałych dawkach (lekiem pobudzającym stosowanym w leczeniu narkolepsji). Każdy lek ma jakieś skutki uboczne i modafinil teva cena nie jest wyjątkiem. Polishoksykarbazepinę, topiramat, felbamat, rytonawir, gryzeofulwinę, modafinil i fenylobutazon.modafinil teva cena

modafinil wikipediaBadając wpływ tej substancji na poziom neuroprzekaźnika GABA, uczeni odkryli, że pod wpływem modafinilu poziom GABA spada, dzięki czemu łatwiej jest się uczyć nowych rzeczy. this page Nazwy handlowe modafinilu różnią się w zależności od kraju. Główną grupą stosującą modafinil są jednak kierowcy, juppies i studenci, od których wymaga się większego wysiłku niż są w stanie znieść ich organizmy.


Pomimo, że racemiczny modafinil jest wystarczająco efektywny, wprowadzono na rynek takze armodafinil, tj. enancjomer R wspomnianego związku. Jedyną różnicą było to, że w pierwszej fazie badania otrzymywały placebo, natomiast w drugiej - modafinil. Ja biorę i będę brał, ze względu na pracę, ale nauczyłem się umiarkowania i odstawiam modafinil, kiedy tylko mogę by po prostu zasnąć i się zregenerować.

Wprawdzie modafinil jest w Polsce niedostępny, ale bez większego wysiłku można go kupić online lub przywieźć z Anglii, gdzie jest bardzo popularny. Szukałem jakiegoś dilera", ale bardzo trudno znaleźć ;). W USA już lepiej, ale cena za 500 tabletek wynosi ok. 1200 złotych ;). Modafinilu nie powinni zażywać osoby z nadciśnieniem oraz chorobami serca. Modafinil zwykle przyjmowany jest zaraz po obudzeniu, a czas jego półtrwania w organizmie wynosi 15 godzin.

W przypadku modafinilu mówi się niewielkim potencjale uzależniania, ale to nie znaczy, że nie uzależnia on wcale, że nie ma osób, u których wywoła uzależnienie w stosunkowo krótkim czasie. Uważa się, że Modafinil podnosi poziom CNS histaminy w mózgu, hamuje neuurony GABA-ergiczne, stymuluje centralny układ nerwowy. Modafinil to lek, który znajduje zastosowanie w leczeniu nadmiernej senności, ujawniającej się w przebiegu chorób przewlekłych, narkolepsji oraz zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Welcome to AskLie, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...